Darujte 2% z dane

Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko, čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život.

Aj tento rok má každý možnosť poukázať 2% z dane z príjmu. Vďaka Vašim 2% vieme naďalej rozvíjať naše činnosti, poskytovať pomoc tým, ktorí to potrebujú .

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytujeme stručný prehľad o výške a spôsobe poukázania podielu dane z príjmu.

Tlačivo pre darovanie 2% z dane.

V prípade, že ste fyzická osoba, tak poukazujete podiel vo výške 2%.

Ak si daňové priznanie podávate sám/sama, tak vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.

Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vypracovanie daňového priznania, tak vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a následne ho podáte do 30. apríla osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.

Potrebné údaje sú:

Centrum Naša chalúpka, o.z.
Generála Svobodu 977/46
958 01 Partizánske
IČO 512 428 93

V prípade, že ste fyzická osoba – dobrovoľník, tak poukazujete podiel vo výške 3%. Podmienkou je, že v súvisiacom zdaňovacom období ste vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a je potrebné predložiť o tom písomné potvrdenie.

V prípade, že ste právnická osoba, tak poukazujete podiel vo výške 1% alebo 2%.

2% poukazujete vtedy, ak podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazuje právnická osoba podiel len vo výške 1%. Právnická osoba priamo v daňovom priznaní označí, že poukazuje podiel z dane z príjmu.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a vážime si Vašu pomoc v našom ďalšom úsilí pomáhať .