Stanovy

Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko,

čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život.

Centrum Naša chalúpka, o.z. je dobrovoľným združením rodičov detí so zdravotným postihnutím, dospelých ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí ich podporujú s cieľom presadzovať všestranný rozvoj zdravotne postihnutých osôb, vrátane ich ďalšieho uplatnenia.

Združenie je zaregistrované na MVSR od 15.12. 2017.
Stanovy centra Naša chalúpka nájdete tu.

Centrum Naša chalúpka, o.z. bolo 13.08. 2019 zapísané do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianského samosprávneho kraja ako poskytovateľ sociálnej služby – domov sociálnych služieb, ambulantná forma, cieľová skupina – deti a dospelí ľudia odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v Domove sociálnych služieb Centrum Naša chalúpka, Februárová 1478/2, Partizánske. Oficiálna prevádzka začala  2. jan. 2020.

Našim poslaním je podporovať ľudí so zdravotným postihnutím v tom, aby v čo najväčšej miere využívali možnosť žiť bežným, nezávislým spôsobom života, o ktorom môžu sami rozhodovať.

Našou víziou jedopomôcť týmto ľuďom a ich rodinám zaradiť sa do spoločensky zmysluplného a plnohodnotného života v spoločnosti bez ohľadu na ich mieru zdravotného postihnutia a to prostredníctvom pestrej ponuky aktivít a terapií, ktoré prispievajú k zlepšeniu ich zdravotného stavu.

Pracujeme s ľuďmi so širokým spektrom postihnutia od detskej mozgovej obrny až po autizmus, ktorých dôsledkom je vo väčšine prípadov kombinované viacnásobné postihnutie, mentálne aj telesné.