Pre žiadateľov

 

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb u nás si najprv musí

NA TRENČIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI (TSK) NA ODBORE SOCIÁLNYCH VECÍ PODAŤ:
  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným „Lekárskym nálezom“ a s prislúchajúcimi kópiami lekárskych odborných vyšetrení.
  2. TSK vydá žiadateľovi Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (v domove sociálnych služie), ktorého neoddeliteľnou súčasťou je posudok.
    Rozhodnutie sa stáva právoplatným, ak uplynula jeho lehota na odvolanie. Na podanie odvolania je stanovená 15-dňová lehota (§ 54 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov), pričom sa neráta deň oznámenia.
  3. Až po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu môže žiadateľ požiadať o zabezpečenie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb Centrum Naša chalúpka.

Kontakt:
TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
tel. č. (informácie): 032 / 6555 111

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. K žiadosti je potrebné doplniť:

  1. právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  2. žiadatelia zbavení alebo obmedzení v spôsobilosti na právne úkony – kópiu rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a o ustanovení opatrovníka, žiadatelia zastupovaní splnomocnencom – kópiu plnej moci podpísanej notárom,

     

Iba takto kompletnú žiadosť je možné v našom zariadení akceptovať a zaevidovať do Evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ak v súčasnosti nemáme voľné miesto na žiadanej
sociálnej službe. 

Žiadosť aj s ostatnými prílohami je možné podať osobne v kancelárii sociálnych pracovníčok alebo zaslať poštou (Februárova 1478/2, 958 01 Partizánske).

Potvrdenie o priemernom mesačnom príjme či fotokópiu aktuálneho rozhodnutia o výške invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne, Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom, príp. Čestné prehlásenie o platení úhrady za sociálnu službu, ak je žiadateľom dieťa, je potrebné dodať až pri prijatí žiadateľa.

Potrebné dokumenty k prijatiu do DSS Centrum Naša chalúpka sú dostupné na tejto stránke.

Za uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby je zodpovedná: Mgr. Marta Ondrišejeová

Odborné činnosti

1. Pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby patrí medzi odborné činnosti podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z .z. o sociálnych službách.
Pomoc pri odkázanosti budeme poskytovať pri činnostiach súvisiacich s úkonmi pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny pri úkonoch obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí a pri úkonoch dohľadu. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby bude vykonávať odborne vzdelaný personál podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby. Rozsah pomoci pri odkázanosti sa bude vykonávať ako komplexná
starostlivosť, ktorá bude závislá od schopnosti prijímateľa sociálnej služby vykonávať tieto činnosti samostatne.

2. Sociálne poradenstvo

V rámci sociálneho poradenstva budeme poskytovať sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v poskytovaní základných informácií o možnostiach riešenia problémov našich prijímateľov sociálnej služby a v sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci (psychologickej, právnej, inej) a sociálnych kontaktov. Budeme poskytovať pomoc pri riešení problému prostredníctvom informácií, odporúčaní. Máme záujem spolupodieľať sa pri riešení nepriaznivých životných situácií a vytvárať prostredie dôvery v procese adaptácie klientov.

V rámci sociálneho poradenstva budeme poskytovať aj poradenské služby občanom mesta Partizánske a blízkeho okolia. Bude sa jednať o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách, alebo poradenstvo ohľadom kompenzácií v zmysle zákona 447/2008 o kompenzáciách.

V sociálno-poradenskej činnosti budeme spolupracovať aj s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby, čo bude viesť ku skvalitneniu poskytovaných služieb.

3. Sociálna rehabilitácia
Je poskytovanie podpory pri získavaní čo najvyššej miery sebestačnosti a integrácie do spoločnosti. Ma slúžiť na zabránenie zhoršeniu zdravotného stavu, zabezpečenie ekonomickej nezávislosti a vyvolaniu pozitívnych zmien v živote ľudí so zdravotným postihnutím. Víziou a hlavným cieľom je zabezpečiť dostatočnú kvalitu života každému klientovi. Je to nástroj orientovaný na podporu a prípravu klientov v tom, aby získali dostatočné zručnosti preto, aby mohli fungovať, čo najsamostatnejšie. Všetky činnosti sa budú vykonávať s cielenou podporou na získanie stratených schopností, či oslabených postihnutím, s využitím potenciálu klienta tak, aby mohol vykonávať činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie jeho sociálnych kompetencií a zapojenie do plnohodnotného života.

4. Rozvoj pracovných zručností

Je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Bude súčasťou denného programu u každého klienta. Od jednoduchých sebaobslužných činností cez pomáhajúce aktivity (umývanie riadu, vysávanie, vynesenie smetí…)

5. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Je činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní
písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Prijímateľ Ss musí mať garantované poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti – čiže uplatňuje práva a právom chránené záujmy.

Práve táto odborná činnosť je kľúčová v zabezpečovaní zrozumiteľnosti a zabezpečovaniu dostupnosti informácií. Definuje povinnosť poskytovateľovi sociálnej služby prihliadať na individuálne potreby. Je podstatné zabezpečovať, aby poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby bolo individuálne prispôsobené a zrozumiteľné danému človeku. Musí byť poskytovaná na odbornej úrovni a v čo najväčšej miere aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností na samostatnom vykonávaní a realizovaní daných práv a právom chránených záujmov. Pre efektívne a inkluzívne vykonávanie tejto činnosti je potrebné spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou prijímateľa sociálnych služieb. Musí sa poskytovať v zrozumiteľnej forme pre prijímateľa podľa jeho individuálnych potrieb, schopností.

Obslužné činnosti

1. Stravovanie

Poskytuje sa desiata v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav
prijímateľov.

2. Upratovanie, pranie

Upratovanie je pravidelné udržiavanie čistoty v spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu umývateľných plôch, vysávanie a tepovanie kobercov, umývanie okien, utieranie prachu a iné.

Pranie je najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia pranie bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti

1. Záujmová činnosť.

Našim cieľom je zmysluplne s ohľadom na zdravotný stav, potreby a záujmy klientov, napĺňať a organizovať ich voľný čas. V našej organizácií sa budeme venovať ergoterapií – výrobe hračiek, ktoré budeme vyrábať z recyklovaných materiálov. Výrobou týchto hračiek chceme šíriť medzi ľuďmi dobro a zároveň chceme zlepšovať povedomie o ľuďoch, ktorý nemali to šťastie narodiť sa zdraví. Tieto výrobky budeme prezentovať na vianočných trhoch, či iných podujatiach kde odprezentujeme šikovnosť našich klientov. 

Mobilní prijímatelia sociálnej služby sa budú v rámci rozvíjania pohybových aktivít zúčastňovať prechádzok po okolí a meste. Nemobilným umožníme účasť na prechádzkach s pomocou invalidného vozíka, chodítka, či trojkolesového bicykla. 

Kultúrnu činnosť sa budeme snažiť zabezpečiť návštevou múzeí, výstav, zábavných podujatí, či koncertov. Pred Vianocami, na Valentína budeme robiť posedenia ktorých sa budú môcť zúčastňovať aj rodinní príslušníci, čo bude umocňovať rodinnú atmosféru. Takýmito spoločenskými stretnutiami spojeným s obdržaním milých darčekov, posedením pri stromčeku a spievaním kolied môžeme spoločne precítiť tieto slávnostné a dojemné chvíle.

Ergoterapia slúži ako súbor opatrení, ktoré majú za cieľ odstrániť pocit neužitočosti, menejcennosti, udržať, či zvýšiť fyzickú kondíciu, rozvíjať jemnú a hrubú motoriku a vyplniť voľný čas. 

Snoezelenterapia je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra.

Pri terapii hrou budú mať možnosť bezprostredne a spontánne vypovedať o svojom vnútornom svete. Tréningom pamäti sa budeme snažiť posilňovať zdravé sebavedomie a udržať sebestačnosť klienta vzhľadom k jeho postihnutiu.