Sociálne služby

Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko,

čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytujeme sociálnu službu podľa § 38 v domove sociálnych služieb (15 miest): pre ambulantnú formu sociálnej služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ak je: odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 5 podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách.

Pri našej práci sa riadime presvedčením, že každý človek je jedinečný a bez ohľadu na stupeň postihnutia sa môže dopracovať k vrcholu svojich možností.

Poskytovaním kvalitnej komplexnej starostlivosti sa odborní zamestnanci snažia dosiahnuť u každého prijímateľa sociálnej služby čo možno najvyššiu mieru samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti v každej oblasti psychomotorického vývoja. Tzn., že systematickým rozvíjaním schopností, vedomostí, zručností a pracovných návykov napĺňame proces obnovy, udržania alebo rozvoja psychických, mentálnych, fyzických a pracovných schopností každého prijímateľa sociálnej služby a jeho začlenenie do života. Pre realizáciu tohto programu je nevyhnutné poznať aktuálny psychický i telesný stav prijímateľa sociálnej služby a z toho vyplývajúce jeho potreby a záujmy, ako aj jeho dosiahnuté schopnosti a zručnosti a na základe toho si postaviť ciele:

  1.  Stimulovať vývin adekvátnymi postupmi a dosahovať pozitívne zmeny v možných oblastiach rozvoja – či už v sebaobsluhe, psychických funkciách, motorike, komunikácii, alebo v pracovných zručnostiach. Tzn. umožniť vyvážený rozvoj všetkých oblastí jeho života.
  2. Pokúsiť sa udržať stav nadobudnutých schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby na dosiahnutej úrovni, príp. zabrániť jeho regresu.
  3. V neposlednom rade podporovať prijímateľa sociálnej služby a jeho vedenie k samostatnosti, s cieľom zvýšiť kvalitu jeho života.

V tomto procese plne rešpektujeme individuálne potreby prijímateľov a pružne prispôsobujeme poskytované služby špecifickým potrebám konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. Celý program sociálnej rehabilitácie zabezpečuje odborný tím zamestnancov, ktorý tvorí sociálny pracovník, asistent sociálnej práce a opatrovateľ.

Názov poskytovateľa sociálnej službyDSS Centrum Naša chalúpka
Sídlo poskytovateľa poskytovania sociálnej službyGenerála Svobodu 977/46, Partizánske
Prevádzka poskytovateľaFebruárova 1478/2, Partizánske
Podávanie informáciíMgr. Marta Ondrišejeová
RiaditeľMgr. Marta Ondrišejeová
Kontakt0904 67 22 70
Emailcentrum@nasachalupka.sk