Domov sociálnych služieb

Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko,

čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život.

Centrum Naša chalúpka, o.z. vedú rodičia detí so zdravotným postihnutím. Pomáhame deťom, mladým dospelým so zdravotným postihnutím, sociálne znevýhodneným ako aj ľuďom nachádzajúcim sa v núdzi (sociálnej/ hmotnej), seniorom s cieľom presadzovať ich všestranný rozvoj, vrátane ich ďalšieho uplatnenia.

Združenie je zaregistrované na MVSR od 15.12. 2017. Centrum Naša chalúpka, o.z. bolo 13.08. 2019 zapísané do Registra poskytovateľov
sociálnych služieb Trenčianského samosprávneho kraja ako poskytovateľ sociálnej služby:

  • Domov sociálnych služieb – ambulantná forma. Podľa § 13 ods. 2 zák.č. 448/2008 – ambulantná sociálna služba, ktorú poskytujeme fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby.
  • Rozsah sociálnej služby 4 hodiny denne: od 9,00h – 13,00h.
  • Cieľová skupina sú deti a dospelí, mladí ľudia so zdravotným postihnutím primárne s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Domov sociálnych služieb Centrum Naša chalúpka so sidlom na ul. Generála Svobodu 977/46, Partizánske 958 01 a prevádzkou na ulici  Februárová 1478/2, Partizánske, začal prevádzku 2. januára 2020.

Hlavným cieľom je zabezpečiť starostlivosť a kvalitné odborné služby pre deti a mladých dospelých v Domove sociálnych služieb – Centrum Naša chalúpka, kde aspoň na 20 hodín týždenne odbremeníme od starostlivosti rodičov, ktorí sa starajú o svoje dieťa so znevýhodnením nepretržite 24 hodín denne a poskytovať im kvalitné služby, vytvoriť im pohodlie, dôstojné podmienky, aby počas pobytu v zariadení prežívali krásne chvíle plné radosti, pohody a podporovať ich na ceste k čo najväčšej samostatnosti.

Čiastkové, ale nie menej dôležité ciele:

  • vytvárať podnetné a aktivizujúce prostredie pre ľudí s mentálnym postihnutím a kombinovaným postihnutím,
  • upevňovať a rozvíjať ich návyky a zručnosti potrebné pre zvládnutie kľúčových praktických činností, komunikácie a orientácie v bežných situáciách na verejnosti,
  • podporovať ľudí so zdravotným postihnutím v tom, aby v čo najväčšej miere využívali možnosť žiť bežným, nezávislým spôsobom života, o ktorom môžu sami rozhodovať a boli začlenení v komunitných službách
  • spolupracovať s rodinou klienta,
  • viesť centrum ako otvorené kooperujúce zariadenie, ktoré jednak vytvára príležitosti na kontakt svojich klientov s verejnosťou, ale aj pozýva verejnosť, aby nachádzala cestu k prijímaniu ľudí s mentálnym postihnutím ako rovnocennej súčasti spoločnosti,
  • oslovovať verejnosť neformálnymi akciami, ktoré zbližujú oba svety.

Chceme spolu vytvárať komunitu, kde z podpory slabších majú prospech všetci.

Našou stratégiou pri dosahovaní cieľov je vytvárať motivačné prostredie pre zamestnancov podporou vzdelávania, posilňovaním ich odbornosti a kompetencií, vytváraním príjemného pracovného prostredia s rešpektom zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (duševného a fyzického), otvorenou komunikáciou a tímovou spoluprácou.

Našim poslaním je mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Našou víziou je svet, kde ľudia s mentálnym a kombinovaným zdravotným postihnutím majú život taký, ako všetci ostatní, aby sa svojou aktivizáciou a s našou odbornou i ľudskou pomocou a podporou aktívne dopracovali k vrcholu svojich možností, aby mal každý rovnaké práva, aby boli vypočutí a akceptovaní spoločnosťou takí, akí sú.

Za týmto účelom v zariadení poskytujeme množstvo podporných terapií, záujmových činností a voľnočasových aktivít, ktoré eliminujú nežiaduce javy v správaní a pomáhajú týmto ľuďom zaradiť sa do spoločensky zmysluplného a plnohodnotného života v spoločnosti bez ohľadu na ich mieru zdravotného postihnutia.

Pracujeme s ľuďmi so širokým spektrom postihnutia od detskej mozgovej obrny až po autizmus, ktorých dôsledkom je vo väčšine prípadov kombinované viacnásobné postihnutie, mentálne aj telesné.

Rodičom ponúkame aj sociálne poradenstvo, či začlenenie v našich tvorivých dielňach, ktoré sa konajú každý štvrtok o 14 hod. v priestoroch Centra Naša chalúpka, o.z.