Cenník

Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko,

čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život.

Druh poskytovanej sociálnej služby: domov sociálnych služieb ambulantnou formou, poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Odborné činnosti: Výška úhrady:
1. pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy 1€/deň
2. sociálne poradenstvo 0€
3. sociálna rehabilitácia 0€
4. rozvoj pracovných zručností 0€
5. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 0€
Obslužné činnosti:  
1.stravovanie – desiata 0,70€/deň
2.pranie, upratovanie 0€
3. vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej Ss. 0,30€/ deň
Ďalšie činnosti:  
1.záujmová činnosť, terapie: ergoterapia, snoezelen terapia. 0€
SPOLU na mesiac 40€

Spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadení:

  1. V hotovosti na PPD poskytovateľa sociálnej služby.
  2. Na účet poskytovateľa Ss. – SK24 0900 0000 0051 4004 9650