Cenník

Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko,

čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život.

Odborné činnosti: Služba na 4 hodiny denneVýška úhrady:
1. pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy1,30€/deň
2. sociálne poradenstvo0€
3. sociálna rehabilitácia0€
4. rozvoj pracovných zručností0€
5. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov0€
Obslužné činnosti: 
1.stravovanie –0,70€/deň
2.pranie, upratovanie0€
3. vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej Ss.1,00€/ deň
Ďalšie činnosti: 
1.záujmová činnosť, terapie: ergoterapia, snoezelen terapia.0€
SPOLU za mesiac pri 4hod. soc. službe60€
Odborné činnosti: Služba na 8 hodiny denneVýška úhrady:
1. pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy0,50€/deň
2. sociálne poradenstvo0€
3. sociálna rehabilitácia0€
4. rozvoj pracovných zručností0€
5. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov0€
Obslužné činnosti: 
1.stravovanie –2,30€/deň
2.pranie, upratovanie0€
3. vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej Ss.1,20€/ deň
Ďalšie činnosti: 
1.záujmová činnosť, terapie: ergoterapia, snoezelen terapia.0€
SPOLU za mesiac pri 8hod. soc. službe80€

Druh poskytovanej sociálnej služby: domov sociálnych služieb ambulantnou formou, poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadení:

  1. V hotovosti na PPD poskytovateľa sociálnej služby.
  2. Na účet poskytovateľa Ss. – SK98 8330 0000 0026 0202 3911